Tin cậy

Dictionary.com: Search Words & English Vocabulary

hot105
10.48MB
Tải về
Tải về 50k - 250k
Phiên bản 7.5.5 1 tuần trước

Mô tả của Dictionary.com: Search Words & English Vocabulary

Search words with the leading online English dictionary and thesaurus! Learn vocabulary and find any definition: the Dictionary.com word search covers 2,000,000+ English words and synonyms. Study grammar and learn how to pronounce English words. Advance your learning and education anytime, anywhere.

Your English dictionary and thesaurus is the perfect ACT or SAT prep guide! Learn words and synonyms from your ACT or SAT vocabulary list, study grammar and perfect your spelling. Pronounce English vocabulary, discover the Word of the Day and explore the etymology of English words to supplement your learning.

English Dictionary & Word Search: TOP 3 FEATURES

1. Search words without spelling them by using your voice! Learn vocabulary and the definition with audio word search.

2. Find synonyms and antonyms. Learn words and further your education with your pocket thesaurus.

3. Find out how to pronounce English vocabulary and increase your speaking confidence.

Learn words, study grammar and expand your English vocabulary with additional education and learning features, from etymology to Word of the Day. Complement your ACT or SAT prep, brush up on your SAT vocabulary or simply learn for the fun of it.

• Etymology: Look up the origin and definition of even the strangest English words.

• Word of the Day: Learn vocabulary and impress your friends daily.

• Save your favorite words or SAT vocabulary list for easy reference. Perfect for SAT prep!

• Search words by location: See trending word search volumes near you!

• Spelling suggestions: Not sure how a word is spelled? Suggested Words helps you find what you’re looking for.

• Explore English words, fun grammar facts, language in the wild and other topics with hundreds of articles.

Increase your eloquence and become a language lover from your Android device with Dictionary.com.

------

Want even more? Enhance your Dictionary.com app with our in-app purchases:

• Encyclopedia

• Slang Dictionary

• Idioms and Phrases

• Example Sentences

• Medical, Science and Rhyming Dictionaries

*Unlock all in-app purchases for 1 low price by upgrading to the Dictionary.com Premium app!*

Tìm kiếm từ với từ điển tiếng Anh trực tuyến hàng đầu và từ điển đồng nghĩa! Học từ vựng và tìm thấy bất kỳ định nghĩa: tìm kiếm từ Dictionary.com bao gồm từ và từ đồng nghĩa 2,000,000+ tiếng Anh. Học ngữ pháp và học cách phát âm từ tiếng Anh. Thúc đẩy việc học và giáo dục của bạn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.

Từ điển và từ điển đồng nghĩa tiếng Anh của bạn là ACT hoàn hảo hoặc hướng dẫn chuẩn bị thi SAT! Tìm hiểu từ đồng nghĩa và từ ACT của bạn hoặc danh sách từ vựng SAT, ngữ pháp nghiên cứu và hoàn thiện chính tả. Phát âm từ vựng tiếng Anh, khám phá Word of the Day và khám phá từ nguyên của từ tiếng Anh để bổ sung học tập của bạn.

Từ điển tiếng Anh & Từ tìm kiếm: TOP 3 TÍNH NĂNG

1. Tìm kiếm lời mà không cần đánh vần chúng bằng cách sử dụng giọng nói của bạn! Học từ vựng và định nghĩa với tìm kiếm từ âm thanh.

2. Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa. Tìm hiểu từ và tiếp tục giáo dục của bạn với từ điển bỏ túi của bạn.

3. Tìm hiểu cách phát âm từ vựng tiếng Anh và tăng sự tự tin nói của bạn.

Tìm hiểu từ ngữ, ngữ pháp nghiên cứu và mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn với các tính năng giáo dục và học tập bổ sung, từ từ nguyên sang Word of the Day. Bổ sung cho ACT hoặc SAT chuẩn bị, chải lên trên từ vựng SAT của bạn hoặc đơn giản là tìm hiểu cho những niềm vui của nó.

• Từ nguyên: Tra cứu nguồn gốc và định nghĩa của ngay cả những từ tiếng Anh kỳ lạ.

• Word of the Day: Tìm hiểu từ vựng và gây ấn tượng với bạn bè của bạn hàng ngày.

• Lưu từ yêu thích của bạn hoặc danh sách từ vựng SAT để tham khảo dễ dàng. Hoàn hảo cho SAT chuẩn bị!

• Tìm kiếm lời theo vị trí: Xem xu hướng lượng tìm kiếm từ gần bạn!

• gợi ý chính tả: Không chắc thế nào một từ được đánh vần? Words gợi ý giúp bạn tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

• Khám phá từ tiếng Anh, ngữ pháp thật vui vẻ, ngôn ngữ trong môi trường tự nhiên và các chủ đề với hàng trăm bài báo.

Tăng khả năng hùng biện của mình và trở thành một người yêu ngôn ngữ từ thiết bị Android của bạn với Dictionary.com.

------

Muốn hơn nữa? Tăng cường ứng dụng Dictionary.com của bạn với mua trong ứng dụng của chúng tôi:

• Bách khoa toàn thư

• từ điển tiếng lóng

• Thành ngữ và cụm từ

• Câu ví dụ

• Y tế, Khoa học và Ghép vần Từ điển

* Mở khóa tất cả các tính năng mua trong ứng dụng cho 1 giá thấp bằng cách nâng cấp lên Premium ứng dụng Dictionary.com! *

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Dictionary.com: Search Words & English Vocabulary

4.38
26
5
18
4
0
3
8
2
0
1
0

Đánh giá Dictionary.com: Search Words & English Vocabulary

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Dictionary.com: Search Words & English Vocabulary, hãy là người đầu tiên!

Cờ Dictionary.com: Search Words & English Vocabulary

Cờ trusted
Hoạt động tốt 1
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng hot105
Cửa hàng hot105 4.45k 921.08k

Thông tin APK về Dictionary.com: Search Words & English Vocabulary

Phiên bản APK 7.5.5
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên Sky Map Devs
Chính sách riêng tư https://www.limao.im/privacy.html


Tải về Dictionary.com: Search Words & English Vocabulary APK
Tải về